link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

Słownik

ABONENT – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
BOK– Biuro Obsługi Klienta, Dział w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Novum S.A. odpowiedzialny za kontakt z abonentami w sprawach związanych z Usługami
BILLING-Podstawowy lub szczegółowy wykaz Usług zrealizowanych przez Operatora na rzecz Abonenta w danym okresie rozliczeniowym
CENNIK – zbiór cen i stawek oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę i wprowadzony do stosowania w odniesieniu do określonych w nim odbiorców
FAKTURA Dokument księgowy, na podstawie, którego Abonent uiszcza opłaty za usługi Operatora
OKRES ROZLICZENIOWY– Abonent z tytułu świadczonych usług rozliczany jest w okresach miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Należność, którą Abonent musi opłacić za usługi realizowane w danym okresie rozliczeniowym w terminie wskazanym na rachunku bądź fakturze
OPŁATA WYRÓWNAWCZA – Kwota nieprzekraczająca wartości ulgi przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy, pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, która może zostać pobrana przez Operatora od Abonenta w przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora w winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta
POŁĄCZENIA O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE– Połączenia o podwyższonej opłacie to usługa umożliwiająca dzwonienie na różnego typu serwisy informacyjne, konkursowe, rozrywkowe dostępne pod numerami wysokopłatnymi (premium). Opłaty z połączenia z numerami premium zaczynającymi się od 605 70xxxx, *7xy, 70, 19 (gdzie x – to dowolna cyfra 0-9, y – to ciąg cyfr 0-9) określone są w cenniku Twojej taryfy
SPRZEDAWCA– spółka Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał zakładowy w wysokości 29 408 671,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 9491924705; REGON: 152185875
UMOWA– termin użyty bez bliższego określenia oznacza Dokument Umowy wraz z Załącznikami, w tym Regulaminem oraz Cennikiem, jak również stosunek zobowiązaniowy sprzedaży energii elektrycznej łączący Strony w oparciu o wymienione dokumenty
USŁUGA  WLRUsługa abonamentu telefonicznego, świadczona Abonentom Operatora, przyłączonym lub jeszcze nieprzyłączonym do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A.